Általános szerződési feltételek

 1. Általános rendelkezések

1.1. A Napfényes Gyógyközpont Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-893512; székhely: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 26. mfsz.1 ; adószám: 14202418-2-41) mint egyéb humán-egészségügyi ellátást, fizikai közérzetjavító szolgáltatásokat, és más kereskedelmi tevékenységet ellátó megbízott (a továbbiakban: Szolgáltató) a fenti szolgáltatásokat igénybe vevő szerződő féllel (a továbbiakban: Vendég) létrejövő megbízási szerződéses jogviszonyban a felek között létrejött megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) eltérő rendelkezése hiányában a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazandóak.

1.2. Tekintettel arra, hogy jelen ÁSZF a Szolgáltató székhelyén jól látható helyen  kifüggesztésre kerül, illetve megtalálható a Szolgáltató honlapján (www.napfenyesgyogykozpont.hu) , a Vendég a Szerződésben megjelölt szolgáltatás igénybe vételével elismeri, hogy a Szolgáltató a Szerződés megkötése előtt lehetővé tette, hogy a Vendég az ÁSZF tartalmát megismerhesse, továbbá a szolgáltatások tényleges igénybe vételével, ráutaló magatartás útján az ÁSZF-et elfogadja. Jelen ÁSZF érvényessége nem függ a Vendég általi tényleges, fizikai birtoklásától. Jelen ÁSZFet a Szolgáltató időről időre módosíthatja; a módosítás hatályba lép, ha a Szolgáltató a módosított formát a fentiekkel egyező módon székhelyén kifüggeszti, illetve honlapján közzéteszi.

1.3. jelen Szerződés a 2.1 pontban meghatározott szolgáltatás Vendég általi igénybevételére , való telefonos vagy személyes bejelentkezéssel, ennek hiányában magával a Szolgáltatás igénybe vételével jön létre.

 1. A szerződés tárgya

2.1. A Szolgáltató a Szerződés az alábbiakban meghatározott egyéb humán-egészségügyi ellátást, fizikai közérzetjavító szolgáltatásokat, és más kereskedelmi tevékenységet illetve kényelmi szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatást) az ott meghatározott feltételekkel – a mindenkori szakmai és jogi szabályok megtartása mellett – nyújtja a Szolgáltató honlapján közzétett nyitvatartási időben, amelyekért a Vendég a Szolgáltató részére a Szolgáltató honlapján megtalálható mindenkor hatályos Árjegyzéken feltüntetett ellenértéket fizeti meg:

– járóbeteg ellátás formájában, területi ellátási kötelezettség nélkül végzett általános belgyógyászati konzultáció

– homeopátiás orvos rendelés

– antropozófus orvos, természetgyógyász állapotfelmérés

– gyógymasszázs

– kineziológia

– alternatív mozgás- és masszázsterápia

– Dr. Voll  féle elektroakupunktúra

– fülakupunktúrás addiktológia eljárások

– íriszdiagnosztika, szemtréning

-gyógypedagógia

Frissítő masszázsok:

-kranioszakrális masszázs

-nyirokmasszázs

-metamorf masszázs

-fejmasszázs

-hangmasszázs hárfával

Hajdiagnosztika

Dr Hauschka kozmetikai kezelési módszer

Önismereti asztrológia

Gyászfeldolgozás

Családi és párkapcsolati konzultáció

Családállítás

Bach- virágterápia

Művészeti munkával segített életvezetési tanácsadás

2.2. A Szolgáltató vállalja, hogy az igénybe vett Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban (időpontegyeztetés, lemondások, terapeuták elérhetősége) a Szolgáltató honlapján meghatározott nyitvatartási időben, telefonon tájékoztatást nyújt.

2.3. Szolgáltató tevékenységét alkalmazottai és külön szerződéssel igénybevett közreműködői, megbízottai igénybevételével látja el. A Szolgáltató képviseletében eljáró terapeuták és egyéb munkatársak a Szolgáltatás igénybevétele során tudomásukra jutott, a Vendégre vonatkozó személyes és egyéb adatokat a szakmai etika szabályait tiszteletben tartva bizalmasan kezelik, azokat a Vendég hozzájárulása nélkül – jogszabály vagy végrehajtható hatósági vagy bírósági határozat eltérő rendelkezése hiányában – harmadik személy, hatóság vagy bíróság részére nem adja ki. E titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését vagy teljesülését követően is fennmarad. A vendég adatainak rögzítése, nyilvántartása és kezelése a Szolgáltató által közzétette Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban zajlik.

 1. Terapeuták, szaktanácsadók

3.1. Szolgáltató saját telephelyén létesített helyszínen biztosítja a vele jogviszonyban álló terapeuta, vagy egyéb konzulens rendelkezésre állását a Vendég által a Szolgáltató recepcióján (Mark Center, 1066 Budapest VI. Teréz körút 46. II. emelet; tel.: 061 3117777, 0630 311 7777) előre egyeztetett időpontban.

 1. Tájékoztatás

4.1. Vendég kijelenti, hogy a Szerződés aláírását megelőzően a Szerződés tárgyát képző kezeléssel kapcsolatban

 1. a) az általa a terapeutával megosztott információk alapján a terapeuta által diagnosztizált fizikai-lelki állapotáról,
 2. b) a javasolt terápiákról, kezelésekről,
 3. c) a javasolt terápiák, kezelések lehetséges előnyeiről és kockázatairól,
 4. d) a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,
 5. e)  a javasolt életmódról

egyedi tájékoztatásban részesült, olyan formában, amelyet megértett, a Szolgáltató által megbízott terapeutának a fentiekkel kapcsolatban feltett kérdéseire választ kapott, ennek alapján az szabadon mérlegelve döntött a Szerződés megkötése, és a Szolgáltatás igénybevétele mellett.

4.2. A Szolgáltató a Vendéget az őt megillető jogokról, valamint azok érvényesíthetőségéről a Szolgáltató honlapján megtalálható Adatvédelmi Tájékoztatóban, valamint a Bejelentkezési és lemondási szabályok aloldalon tájékoztatja.

4.4. Szolgáltató tájékoztatja Vendéget, Vendég pedig tudomásul veszi, hogy Szolgáltató mint megbízott arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt Szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, a Vendég érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – a szerződés kifejezett rendelkezése hiányában – nem vállal kötelezettséget. Vendég tudomásul veszi, hogy a Szerződés szerinti terápia vagy egyéb szolgáltatás szakszerű nyújtása több alkalmas találkozást, időben elhúzódó kezelést tehet szükségessé, ám a Szolgáltató erre az esetre sem vállalja a tőle elvárható gondosságon túli egyéb eredmény teljesítését.

4.5.  A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Vendéggel előre egyeztetett terápiás folyamat lefolytatása érdekében, ugyanakkor nem vállal felelősséget a Vendég által elhallgatott információból eredő, a terápiák során felmerülő nem várt körülményekért.

 1. A Vendég kötelezettségei

5.1. A Vendég a saját testi-lelki állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik, ezért a Szolgáltatót semmiféle helytállási kötelezettség nem terheli a Vendég olyan cselekményének következményéért, amely a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatást sikerét veszélyeztetheti. Az ilyen magatartásokból eredő károkért, terápiás sikertelenségért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.2. A Vendég Szolgáltatás igénybevételekor tiszteletben tartja az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét, a Szolgáltató munkatársai  által vele közölt házirenddel kapcsolatos, vagy a honlapján közzétett egyéb szabályokat.

5.3. A Vendég köteles a részére nyújtott Szolgáltatást személyesen végző terapeutával az alábbiak szerint együttműködni:

 1. a) tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges az anamnézis és a Szolgáltatás nyújtásakor fennálló állapot feltérképezéséhez, a megfelelő terápiás terv elkészítéséhez,
 2. b) tájékoztatni őket minden, a terápiát érintő, általa korábban igénybe vett kezelésekről,
 3. f) a Szolgáltató házirendjét betartani,
 4. g) tiszteletben tartani más Vendégek, valamint a Szolgáltató alkalmazásában álló egyéb dolgozók jogait.

5.5. A jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegése esetén a Vendég köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére.

 1. Fizetési feltételek

7.1. Vendég tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az az általa nyújtott Szolgáltatásokat, mint nem társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatást végzi, így azokért a Szolgáltató részére megbízási díjat tartozik fizetni.

7.2. A megbízási díjat számla ellenében legkésőbb a Szolgáltatás nyújtásának napján, azt követően haladéktalanul kell megfizetnie a Szolgáltató részére a Szolgáltató recepcióján.

7.3. A Szolgáltató esetleges az Árjegyzéken nem rögzített többletköltséget jelentő szolgáltatásokat kizárólag a Vendég előzetes írásbeli tájékoztatását követően nyújt. A Vendég a tájékoztatást követően a szolgáltatás igénybevételével elfogadja a többletköltséget jelentő szolgáltatás igénybevételének a feltételeit, így különösen az ellenértéket. E költségeket számla ellenében, az igénybe vételt követően kell megtéríteni.

7.4. A Szolgáltató fenntartja ugyanakkor a jogot arra, hogy egyes többletköltséget jelentő szolgáltatások nyújtását kizárólag az ellenérték megfizetését követően kezdi meg.

7.5. A fizetési határidő elmulasztása esetén a Vendég – további értesítés nélkül – a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, illetve a Szolgáltató megtagadhatja további Szolgáltatás nyújtását a vendég tartozásának rendezéséig.

 1. Záró rendelkezések

8.1. A Szerződés kizárólag írásban módosítható.

8.2. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et a Vendég előzetes, a módosítások hatálybalépését legalább 8 nappal megelőző, hírlevélben történő értesítése mellett módosítani. A módosítások akkor lépnek hatályba, ha e 8 napon belül azokat a Vendég nem kifogásolja.